การตรวจสอบคุณภาพอากาศ

กระทรวงสาธารณสุขของไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักที่จะผลักดันมาตรการลดมลพิษทางอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อป้องกันไม่ให้สุขภาพของประชาชนได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปี 2573 ปัจจุบันเรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

เช่นกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสร้างเครือข่ายการตรวจสอบคุณภาพอากาศและเครือข่ายการเตือนภัยทางอากาศอย่างทั่วถึง ตามที่องค์การอนามัยโลกทุกๆปีประมาณ 8 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศเนื่องจากได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าการสัมผัสกับอากาศที่ปนเปื้อนเป็นเวลานานส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวรวมถึงก่อให้เกิดมะเร็ง