จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ห้องน้ำเหม็นเกิดจากอะไร? ห้องน้ำเหม็นมีสาเหตุมาจากอะไร

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ห้องน้ำเหม็นเกิดจากอะไร? ห้องน้ำเหม็นมีสาเหตุมาจากอะไร ปัญหาห้องน้ำเหม็นเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน แต่โดยสรุปคือ เกิดมาจากกิจกรรมในห้องน้ำ เช่น อาบน้ำ ซักผ้า การใช้โถปัสสาวะ การใช้ส้วมหรือชักโครก ฯลฯ

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นขึ้นในห้องน้ำ การกำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่กับการใช้สารเคมี แต่ในความเป็นจริงกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นในห้องน้ำส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ ดังนั้นการแก้ไขควรใช้วิธีการทางชีวภาพบำบัด นั่นคือต้องพึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดกลิ่นเน่าเหม็น เพราะเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยตรง เมื่อกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทำงานครบสมบูรณ์ก็จะไม่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นในห้องน้ำ นั่นคือการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและตรงประเด็นมากที่สุด ถ้าเราอาศัยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและบำบัดของเสีย อาจจะช้า เพราะจุลินทรีย์ในธรรมชาติมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง

ดังนั้น จึงต้องพึ่งจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น จุลินทรีย์อีเอ็ม ซึ่งก็คือจุลินทรีย์ในธรรมชาติเช่นกัน เพียงแต่นำจุดเด่นๆของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มมารวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่ย่อยสลายและบำบัดกลิ่นที่เกิดขึ้น จุลินทรีย์ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีประโยชน์ในการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำห้องส้วม ย่อยสลายของเสียต่างๆในห้องน้ำ ใช้ครั้งแรกก็จะทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง