บ้านทุ่งนางโอก

บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก ห่างจากอำเภอเมืองยโสธร เป็นระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรโดยประมาณ ๕,๐๐๐ คน โดยมีสภาพพื้นที่เป็นพื้นราบในระดับเดียวกัน มีลักษณะเป็นทุ่งนาขนาดกว้าง มีชื่อเสียงในการจักสานไม้ไผ่ เพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและของที่ระลึก เหมาะแก่การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง เป็นชุมชนให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นิยามเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทุ่งนางโอก “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ตำบลทุ่งนางโอกมีพื้นฐานอาชีพคือการทำนา เป็นหลักมาตั้งแต่อดีต และมีการจักสานเพื่อเป็น เครื่องใช้ในครัวเรือนตนเอง จนกระทั่งพัฒนา มาเป็นการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมเรื่องการตลาด ให้กับชุมชน ต่อมาได้มีการส่งเสริมการปลูกปอ เพื่อขายโดยปลูกทั้งในที่โคกสาธารณะ และที่สวน ตนเอง ต่อมาเมื่อชุมชนมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น ความเจริญก็เข้ามาสู่ชุมชน ชาวบ้านเรียนรู้การใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ทำนา ทำให้การใช้สารเคมีทำการเกษตรเป็นที่นิยมของชาวบ้าน เนื่องจากใช้เวลาน้อย ได้ผลผลิตอย่างรวดเร็ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand