รับมือกับความยากจนภายใต้แผนระดับชาติ

ผู้เชี่ยวชาญแสดงความสงสัยเกี่ยวกับหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับความยากจนภายใต้แผนระดับชาติ 20 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ความยากจนยังคงเป็นอุปสรรคต่อสังคมแม้จะมีเงิน 800,000 ล้านบาทไหลเข้าสู่เศรษฐกิจระดับรากหญ้าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้จัดตั้งสำนักงานเพื่อระดมทรัพยากรและหน่วยงานต่างๆ

เพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว สำนักงานจะอยู่ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุดคือนโยบายและการดำเนินงาน นายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนโยบาย Kobsak เพิ่มการจัดตั้งสำนักงานและคณะกรรมการจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความยากจน ปัญหาได้รับการกล่าวถึงมานาน แต่ไม่เคยมาบรรลุผล ตอนนี้เราตั้งเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหานี้ไปกว่า 20 ปีภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับชาติ